Art. 1 – Toepassingen

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, diensten en het klantenpaneel, aangeboden door EnderHosting. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk via de EnderHosting website.

Art. 2 – Verplichtingen

1. EnderHosting garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. EnderHosting mag zonder toestemming van de afnemer niet zomaar iets aanpassen aan het geleverde product/dienst.

3. EnderHosting is verplicht om de door de afnemers bestelde producten en diensten zo goed mogelijk te leveren en te onderhouden zover mogelijk.

Art. 3 – Betalingen en betaaldiensten

1. EnderHosting stuurt de factuur op naar de afnemer. De afnemer heeft ruim de tijd om de factuur te voldoen. Mocht de afnemer niet betalen binnen de betaalperiode, en de factuur verstreken is, behoudt EnderHosting het recht om de diensten stop te zetten.

2. EnderHosting behoudt het recht betalingen te kunnen opvragen bij de klant. Dit kunnen screenshots zijn, maar ook transactiereferenties.

3. EnderHosting mag, wanneer betaling via PayPal is voldaan automatisch geld afschrijven d.m.v. automatische incasso. Mits de klant toestemming geeft d.m.v. een betaalprofiel, automatisch ondertekent bij de eerste betaling via PayPal.

4. Bij verkochte diensten waar licenties aan te pas komen, zal de afnemer hier met vertrouwen mee om moeten gaan. Het doorsturen van deze vertrouwelijke licenties en/of gebruiken zonder te betalen, zal resulteren in een schadevergoeding inclusief de kosten die gemaakt zijn bij het verbruik van de diensten.

5. Bij een samenwerkingsovereenkomst van het ontvangen van donaties gaat de afnemer er mee akkoord dat de betalingen, ontvangen via Mollie, verwerkt zullen worden door EnderHosting.

6. EnderHosting behoudt zich het recht transactiekosten te heffen op de bovengenoemde betalingen.

7. Wanneer de afnemer geen afnemer meer is, ofwel zijn diensten heeft opgezegd, is de afnemer verplicht dit te melden bij EnderHosting. De overige ontvangen betalingen zullen vanaf moment van opzeggen en/of stoppen van de product worden ingehouden.

8. Bij het niet afnemen van een product en wel ontvangen van betalingen via EnderHosting, is EnderHosting in de verplichting gesteld de ontvangen betalingen te behouden.

Art. 4 – Gegevensbeheer

1. Indien u een bestelling plaatst bij EnderHosting worden uw gegevens opgenomen in het klantenregistratiesysteem van EnderHosting. EnderHosting houdt zich aan de Nederlandse wetgeving, als zowel de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

2. EnderHosting waarborgt de privacy van de gebruikers. Wij dragen zorg bij om uw gegevens ten alle tijden veilig te houden.

3. EnderHosting mag uw gegevens gebruiken voor het toesturen voor marketing gerelateerde doeleinden, en maakt hiervan gebruik van een mailinglist. Uw gegevens blijven veilig.

Art. 5 – Afbeeldingen en specificaties

1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. op de website van EnderHosting gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 6 – Aansprakelijkheid

1. Indien er een klacht is van de afnemer en deze door EnderHosting gegrond worden bevonden, zal EnderHosting naar haar keuze met de afnemer een regeling treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van EnderHosting steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van EnderHosting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

2. EnderHosting is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

3. EnderHosting is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

4. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van EnderHosting alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulpmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

5. EnderHosting is niet aansprakelijk voor backups die mislukt zijn, of niet werkend zijn.

Art. 7 – Overmatig gebruik

1. Bij overmatig en roekeloos gebruik van de diensten van EnderHosting is EnderHosting gemachtigd om of de diensten te beperken, een extra factuur te sturen voor het teveel gebruikte deel van de dienst, waarvan EnderHosting zelf de prijs mag bepalen.

2. EnderHosting mag bij het overmatig gebruik van de dienst(en) de dienst(en) meteen stopzetten zonder enige herroeping.

Art. 9 – Prijzen

1. EnderHosting is gemachtigd om de prijzen van zijn diensten ieder moment aan te passen. Deze veranderingen in prijs zullen voor de huidige producten en diensten ingaan bij de eerst volgende betalingscyclus van dit product.

2. Wanneer EnderHosting de prijzen wijzigt, zal deze prijs meteen gelden in de webshop.

3. Typefouten in prijzen zijn onder voorbehoud.

4. Alle prijzen op de site zijn aangegeven in Euro’s en inclusief 21% BTW-tarief.

Art. 10 – Overeenkomst

1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen EnderHosting en de afnemer nadat de afnemer een eerste betaling heeft gedaan bij EnderHosting.

2. EnderHosting behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

3. EnderHosting behoudt zich het recht diensten op ieder moment te schrappen en geen vergoeding te geven.

4. Bij het aangaan van een overeenkomst verklaart de afnemer zich in staat om volgens de wet te mogen handelen, 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben van ouders/verzorgers.

Art. 11 – Herroeping

1. EnderHosting behoudt zich het recht om geen vergoeding/herroeping in vorm van geld uit te schrijven/te vergoeden aan de afnemer.

Art. 12 – Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van kracht.

2. EnderHosting is gemachtigd zijn algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te vervullen, ongeacht de situatie.


Algemene voorwaarden EnderHosting

Copyright © EnderHosting 2020

Laatste bewerking: 07-03-2020, alle rechten zijn voorbehouden.

Typfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.


Powered by WHMCompleteSolution